วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2552

DIY Thailand

ในชีวิตปัจจุบันเราควรยึดหลักของการพึ่งตนเองเป็นหลัก ดังนั้นจุดประสงค์ที่สร้างบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ของการทำด้วยตนเองในเรื่องต่าง ๆ ของชีวิตประจำวัน ซึ่งจะรวมทุกสาขาเท่าที่ผู้เขียนมีความรู้และมีประสบการณ์จากการอ่าน ทดลองทำด้วยตนเอง สืบค้นจากความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และสรุปบทเรียนจากการที่ตนเองได้ทดลองปฏิบัติไปแล้ว ห้วข้อเรื่องจะครอบคลุมทุกด้านของสิ่งที่อยู่รอบต้วเอง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลบ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับบ้าน สวน รถยนต์ ฯลฯ เช่น การซ่อมปะปา ไฟฟ้า การทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยตัวเองอย่างง่าย ๆ การทำสีเฟอร์นิเจอร์ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิธีการดูแลและปรับปรุงอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาที่พบได้บ่อยสำหรับผู้ใช้คอมฯ ทั่วไป ตลอดจนความรู้ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพตนเอง ความรู้ทางการแพทย์เบื้องตน และการใช้ยาประจำบ้าน
อนึ่งอาชีพของผู้เขียนคือแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ด้วยความสนใจ และความชอบในเรื่องช่าง เทคโนโลยี่ จึงได้ศึกษาด้วยตนเอง และทำการซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นงานอดิเรก เป็นการออกกำลังกายประจำวัน ประหยัดทรัพย์ ได้ผลตามที่ตัวเองชอบ พร้อมด้วยความภูมิใจ
บทความนี้ไม่ขอกล่าวถึงเรื่องทางการเมือง ศาสนา หรือปรัชญาใด ๆ ขอพูดถึงเรื่องวิชาการ การช่างและเทคโนโลยี่ล้วน ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น